1. Hjem
  2. Bedriftssaker
  3. NSP Aids uttalelse om FNs mål

NSP Aids uttalelse om FNs mål

Her legger vi ut en uttalelse om hvordan NSP-AID vil forholde seg til FN`s mål om å bygge ned og avslutte barnehjem rundt om i verden.

NSP Aids svar på FNs resolusjon om barnehjem

14. mars 2020 I desember 2019 besluttet FNs medlemsland at det skulle gradvis fases ut støtte til barnehjem og lignende institusjoner, og i stedet fokusere på utvikling av familie- og omsorgstiltak i nærmiljøet for foreldreløse og utsatte barn. Resolusjonen uttrykker «dyp bekymring for den potensielle skade som institusjonalisering kan forårsake for et barns vekst og utvikling.»

Tekst: Trude B-J Margel, Cinderella Eco Group

NSP Aid og deres lokale partnere i Kenya og Etiopia forstår nødvendigheten av FNs resolusjon om gradvis utfasing av barnehjem, men inntil alternative tiltak sikrer barnas velferd, vil NSP Aid fortsette å gi støtte.

– Når FN nå signaliserer en gradvis utfasing av støtte til barnehjem og lignende institusjoner, ønsker vi dette initiativet i prinsippet velkommen,» forklarer Gunnar Hamnøy, administrerende direktør i NSP Aid. «Vi forstår at dette er en visjon for barnets fremtid og erkjennelsen av at barn er best tjent med foreldre og foresatte, der de kan vokse opp i et familiemiljø.»

– Mishandling av barn må aldri tillates,» fortsetter Hamnøy, «men mange barnehjem er veldrevet og gir barn og unge det eneste alternativet for en trygg og omsorgsfull oppvekst med tilgang til utdanning.»

Foreldreløse barn i Kenya
Det anslås at det er mellom 2,5 og 3 millioner foreldreløse barn i landet, med 47 prosent som er blitt foreldreløse som følge av HIV Aids. UNICEF anslår at 8 av 10 barn er foreldreløse som følge av Aids og at disse bor i Afrika sør for Sahara. Dypt traumatisert av foreldrenes død risikerer foreldreløse barn å bli antisosiale, og det faktum at disse barna ikke har foreldre, disponerer dem for utnyttelse som et spesielt mykt mål for menneskehandlere.

I en nasjon der antall foreldreløse barn blir en stadig økende belastning i samfunnet på grunn av HIV-aids og andre beslektede fattigdomsdrevne sykdommer, sliter samfunnene med å ta vare på barna nå som det sosiale sikkerhetsnettet kan lide under denne nye FN-resolusjonen. Selv om bevisstheten om situasjonen til foreldreløse barn vokser, har ingen land, inkludert Kenya, klart å få mobilisert den type respons som er nødvendig for å møte omfanget av den voksende krisen.

Hva skjer med barna hvis ikke fosterfamilier kan oppdrives?
Det er mange barn som ikke vil kunne glede seg over de gode intensjonene som FN-resolusjonen har til hensikt å frembringe. Hvis barnehjemmene stenges, hvor vil disse barna havne? I Kenya sliter myndighetene med å finne egnede fosterfamilier. Barna bor på gaten uten mulighet til å oppleve en bekymringsfri barndom. Barna mangler mat og klær og en utdanning som kan ruste dem til å møte fremtiden. Det er her NSP Aid og lokale partnere i Kenya har sitt fokus: å hjelpe barn og unge i nød.

– Sammen med North South Partnership Aid (NSP Aid), som støtter barnehjem som Faraja og Malaika Villages Faraja i samarbeid med vår organisasjon, Heart to Heart Orphans i Nairobi og Faraja, South Coast, er vi lidenskapelig opptatt av livsgrunnlaget til foreldreløse barn i Kenya. Dette forklarer Sylvester Opiyo, med-direktør for Heart to Heart Orphan Children’s Center.

– Vi mener at vi som organisasjon har et ansvar for å gi riktig og nødvendig omsorg og beskyttelse for disse utsatte barna og deres familier.

Volontørarbeid som kontrolleres nøye
Et av målene med FNs resolusjon er å stoppe «bistandsturismen», den vanlige betegnelsen for reisende til et utviklingsland som oppholder seg i en kort periode for å gjøre gode gjerninger. Vi i NSP Aid er enige i dette. Barn trenger trygge, kvalifiserte og stabile voksne. Barna støttet av NSP Aid har ofte opplevd alvorlige tillitsbrudd. Derfor er våre regler svært restriktive når det gjelder mottak av frivillige til barnehjemmet. Kandidatene må fylle ut grundige søknader og fremskaffe politiattest på engelsk. En kvalifisert frivillig må være villig til å bo over en lengre periode, og dermed være til stor hjelp for både barna og barnehjempersonalet. Ofte har de frivillige kontakt med barna lenge etter at de har reist hjem og mange blir en ressurs for barna på lengre sikt.

Fortsetter å støtte
– Når NSP Aid støtter drift og etablering av barnehjem i Kenya, er det i samarbeid med myndighetene, den lokale kirken og organisasjonene vi har et godt, langt og seriøst samarbeid med,» forteller Gunnar Hamnøy.

– Vi må huske på at barna vi gir støtte til, ofte ikke har andre alternativer, fortsetter Hamnøy. De lokale myndighetene er tvunget til å spørre oss om disse barna kan få omsorg og et sted å bo hos oss, ettersom vi er deres eneste håp. Vi ser frem til dagen hvor vi finner gode løsninger som kan gi trygge fosterfamilier for alle foreldreløse barn i Kenya, men vi tror dette vil ta lang tid.

– NSP Aid vil fortsette å tilby hjem, utdanning, omsorg og støtte til barna som trenger oss, frem til dette er løst, avslutter Gunnar Hamnøy.

På engelsk:
NSP Aid’s response to the UN Resolution on Children’s Homes

March 14, 2020 In December 2019, the UN member states pledged to gradually phase out support for orphanages and similar institutions, and instead focus on the development of family and care measures in the immediate environment for orphans and vulnerable children (OVC’s). The resolution expresses ‘deep concern about the potential harm institutionalization and institutional care can cause for a child’s growth and development.’

By Trude B-J Margel, Cinderella Eco Group

NSP Aid and their local partners in Kenya and Ethiopia understand the necessity of the UN Resolution on Children’s Homes, but until such time as alternative measures secure the welfare of the children, NSP Aid will continue to provide support.

“When the UN now signals a gradual phasing out of support for orphanages and similar institutions, we welcome this initiative in principle,” Gunnar Hamnøy, Managing Director of NSP Aid explains. “We understand that this is a vision for the future of the child and the acknowledgement that children are best served by parents and guardians, where they can grow up in a family environment.”

“The abuse of children must never be allowed,” Gunnar Hamnøy continues, “but many orphanages and children’s homes are well run and provide children and young people with the only option for a safe and caring upbringing with access to an education.”

Orphans in Kenya
It is estimated that there are between 2,5 and 3 million orphans in the country, with 47 percent orphaned as a result of HIV Aids. UNICEF estimates that 8 out of 10 children orphaned by AIDs live in Sub Saharan Africa. Traumatized by the death of their parents, orphans run the risk of becoming antisocial, and the fact that these children do not have parents predisposes them to exploitation. Orphans are an especially soft target for child traffickers.

In a nation with a rising burden of orphans in the community due to HIV Aids and other related poverty driven diseases, communities are struggling to care for the orphans now that the extended social safety net and care-giving environment may suffer through this recent UN resolution. Although awareness of the plight of orphans is growing, no country, including Kenya has been able to mount the kind of response that is needed to match the extent of the growing crisis.

What happens to the children if foster families cannot be found?
There are many children who cannot enjoy the good intentions that the UN resolution intends. If the orphanages are closed, where do these children end up? In Kenya, the authorities struggle to find suitable families. The children live on the streets without the opportunity to experience a care-free childhood. These kids lack food and clothing and an education that can equip them to face the future. This is where NSP Aid and local partners in Kenya have their focus: helping children and young people in need.

“With North South Partnership Aid (NSP Aid), supporting children’s homes such as Faraja and Malaika Villages Faraja in partnership with our organization, Heart to Heart Orphans in Nairobi and Faraja, South Coast, we are passionately concerned about the livelihood of orphans in Kenya,” Sylvester Opiyo, Co-director of Heart to Heart Orphan Children’s Centre explains. “We believe that as an organization, we have a responsibility to provide appropriate care and protection for these most vulnerable children and their families.”

Volunteering that is carefully controlled
One of the goals of the UN’s resolution is to stop «aid tourism», the common term for travelers to a developing country staying for a short period of time to do good deeds. We at NSP Aid agree wholeheartedly. Children need safe, qualified and stable adults. The children supported by NSP Aid have often experienced serious breaches in relationships. Therefore, our rules are very restrictive for volunteers to come to the orphanages. Candidates must fill out thorough applications and provide police certificates in English. A qualified volunteer must be willing to stay over a longer period, thus serving as a source of great help to both the children and the orphanage staff. They often maintain contact with the children long after they have left for home – many become a resource for the children in the long run.

Continued support
“When NSP Aid supports the operation and establishment of children’s homes in Kenya, it is in collaboration with the authorities, the local church and organizations we have a good, long and serious cooperation with,” says Gunnar Hamnøy.

“We must remember that the children we provide support for, often have no other alternatives”, Hamnøy continues. “The local authorities are compelled to ask us if these children can receive care and a place to live with us, as we are their only hope. We look forward to the day when we will find good solutions that can provide safe foster families for all orphaned children in Kenya, but we believe this will take a long time.”

“Until such time as this is resolved, NSP Aid will continue to provide homes, education, care and support for the children who need us,” Gunnar Hamnøy concludes.

Skrevet av

NSP AID

Flere historier

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter