Fra venstre: Ivar Kynningsrud, Odd Nybø, Leif Hofseth, Iselin Gjendemsjø, Leif Kjetil Gjendemsjø, Peder Stette (ikke til stede: Gunhild Sjøvik)

  1. Hjem
  2. Om NSP Aid

Om NSP Aid

Utdannelse gir håp. Håp om en fremtid angt borte fra slummen. Bare i Kibera-slummen i Nairobi, bor det i overkant av 1,1 millioner mennesker. Flere av disse er foreldreløse barn. Skolegang er deres eneste mulighet

North South Partnership Aid (NSP Aid) bidrar ved å bygge og støtte barnehjem og skoler i Etiopia og Kenya. I tillegg støtter NSP Aid flere lokale organisasjoner – tilknyttet den lutherske kirken – med samme visjon. Organisasjonen er liten, men effektiv, på den måten sørger NSP Aid for at innsamlede midler mest mulig går til formålet. Bli med oss på reisen bort fra slummen!

NSP Aid er opprettet av bedriftledere som ønsker å bidra med støtte for å hjele barn og unge i den fattige verden til et bedre liv. Vi har hatt fokus på Kenya og Etiopia.

Styret

Medarbeidere

Vedtekter

 Vedtekter for North-South Partnership Aid 

§ 1 Foreningens navn er North-South Partnership Aid (NSP Aid) 

En privat organisasjon som med utgangspunkt i et kristent menneskesyn og kristne verdier bidrar med hjelp til utvikling i Afrika. 

§ 2 Formål 

1. Drive innsamling til og bidra med informasjonsarbeid om de prosjekter organisasjonen til enhver tid engasjerer seg i. 

2. Forvalte og formidle tilgjengelige offentlige tilskudd til de samme prosjektene (jf. pkt.1) 

3. Befeste og styrke mottakernes menneskeverd og evne til selvhjelp. 

4. Hjelpe mennesker ut av fattigdom. 

5. Kanalisere innsamlede midler gjennom ulike aktuelle regionale partnerorganisasjoner; særlig evangeliske kirker, misjonsorganisasjoner og lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. 

6. Forplikte seg på – i samsvar med eget verdig grunnlag – å vise praktisk omsorg for mennesker i nød; uavhengig av etnisk tilhørighet, religion, nasjonalitet eller politisk oppfatning. 

7. Gi tilskudd til, eller investere i, selskaper som fremmer foreningens formål. 

8. Drive foreningen på ideelt grunnlag, administrert av et valgt styre. 

9. Sørge for at alle involverte medarbeidere forplikter seg på etiske retningslinjer vedtatt av NSP Aid. 

§ 3 Medlemskap 

1. Medlemskap kan søkes av personer og selskaper som ønsker å bidra til oppnåelse av foreningens formål ved økonomiske bidrag og aktiv deltakelse i foreningen. 

2. Årsmøtet vedtar den til en hver tid gjeldende kontingent. 

§ 4 Årsmøtet 

1. Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. 

2. Årsmøtet består av medlemmene. 

3. Hvert medlem har en stemme såfremt en har vært medlem minst en måned og ikke skylder kontingent. 

4. Årsmøtet er beslutningsdyktig og lovendringer kan vedtas ved simpelt flertall hvis 5 eller flere møter på årsmøtet. 

5. Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen utgangen av juni og skal behandle saker som fastsatt under § 6. 

6. Ordinært årsmøte skal innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. 

7. Skriftlig innkalling til årsmøtet skal utarbeides av styret og sendes til medlemmene. 

8. Ved innkalling skal det være med en fullstendig sakliste. 

9. Saker som ønskes behandlet eller drøftet på årsmøtet, skal være leder i hende senest to uker før årsmøtet. 

§ 5 Ekstraordinært årsmøte 2 

1. Dersom styret eller minst 1/3 av NSP Aid sine medlemmer skriftlig ber om det, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. 

2. I innkallingen skal det oppgis hvilke(t) punkt(er) som skal tas opp. 

3. Ved avholdelse av ekstraordinært årsmøte, skal kun de saker som er angitt i innkallingen tas opp. 

§ 6 Dagsorden for årsmøtet 

1. Valg av ordstyrer og referent. 

2. Spørsmål om hvorvidt møtet er innkalt i henhold til vedtektene. 

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen og foreta registrering av fremmøtte og antall stemmer. 

4. Styrets årsberetning. 

5. Revisors beretning. 

6. Foreningens regnskap. 

7. Valg av revisor. Dersom det ikke velges registrert revisor, skal det velges to personer som revisorer. 

8. Valg av styre. 

9. Innkomne forslag, herunder både fra styret og medlemmer. 

§ 7 Styrets sammensetning 

1. Styret i foreningen skal ha fra 4 til 6 medlemmer. 

2. Årsmøtet velger 1. og 2.varamenn i et eget varamannsvalg 

3. Styreleder velges på årsmøtet. 

4. Styret konstituerer seg selv. 

5. Leder velges for ett år om gangen, resten av styret velges for to år om gangen. 

§ 8 Styrets funksjon og signatur 

1. Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

2. Styret forplikter seg til å følge opp vedtak gjort på årsmøtene. 

3. Foreningen tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. 

4. Styret tildeler prokura. 

§ 11 Endring av vedtekter 

1. Endring av vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

2. § 11 kan ikke forandres. 

§ 12 Foreningens oppløsning 

1. Foreningens oppløsning kan kun skje når styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede framsetter forslag derom i lovlig tid til et ordinært årsmøte. Forslaget må vedtas med 2/3 av de avgitte stemmer. Blir oppløsningen vedtatt, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3mnd, tre måneder, senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas her med 2/3 flertall. 

2. Eventuelle gjenværende midler disponeres av foreningens ekstraordinære årsmøte i samsvar med § 2 som beskriver foreningens formål. 

§ 13 NSP Aid registreringer. 3 

NSP Aid skal være registret i Enhetsregisteret, Brønnøysund og Frivillighetsregisteret. 

Skodje 19.06.2021 Årsmøtet i NSP Aid. 

Etiske retninglinjer

Tilsette og tillitsvalgte skal handle ut fra foreningens grunnverdier. Det må være en klar forbindelse mellom liv og lære, mellom foreningens formål og medarbeidernes handlinger i felten. Vi krever respekt for grunnleggende menneskerettigheter, for eksempel at medarbeiderne skal behandle alle likt uten å diskriminere på rase, kjønn, sosial status, religiøs eller politisk tilhørighet etc.

Vi krever respekt og grunnleggende forståelse for vertslandets politiske system, lover, kulturelle tradisjoner og religion. Medarbeiderne skal følge landets lover angående besittelse og bruk av rusmidler. I de tilfeller hvor det er ett særlig liberalt regelverk i vertslandet, bør vi legge til grunn norske normer for medarbeidernes oppførsel. Bruk av rusmidler i forbindelse med bilkjøring er ikke tillatt.

Vi skal motarbeide seksuell trakassering og utnyttelser av en svakere part. Grovere seksuelle brudd som for eksempel voldtekt vil fanges opp av gjeldende strafferettsregler. Organisasjonen påbyr at ansatte avstår fra kjøp av seksuelle tjenester. Vi arbeider mot korrupsjon og annen misbruk av bistandsmidler. Medarbeider skal arbeide for å motvirke at medarbeidere skaffer seg selv eller andre en uberettiget fordel; for eksempel ved å gi eller motta gaver, reiser, rabatter, bonus eller andre ytelser som er ment å påvirke ens egne eller mottakerens handlinger i tjenesten. Gaver som i verdi følger lokale høflighetsnormer vil som hovedregel være innenfor det tillatte.
Vår forening vil gjøre oppmerksom på reglene for varsling av kritikkverdige forhold i arbeidsmiljøloven.

Vi vil ha en mest mulig gjennomsiktighet i forvaltningen, noe som er en forutsetning for at eventuelle brudd blir oppdaget og fulgt opp i organisasjonen.

Om våre etiske retningslinjer brytes kan det i mindre alvorlige tilfeller føre til advarsel og i alvorlige tilfeller til oppsigelse ved større brudd.

Vedtatt i styret for North-South Partnership aid den 29. Juni 2010.
Odd Kjell Sjøvik ( formann) Leif Kjetill Gjendemsjø (nestformann)
Leif Hofseth Odd Næss
Stig O Jacobsen Oddvar Hamre

Regnskap og revisjon

For NSP Aid har det fra starten vært prioritert og viktig at vi skal ha off. godkjent regnskaps kontor til regnskap og statsautorisert revisor. Regnskap er Økonomistyring ved Jan Roger Harjo Ålesund. Og revisor Oddmund Sandnes i Conabile as revisjon Ålesund

Derfor har vi valgt å ikke bruke ekstra penger på dette ved å bli medlem i for eks Innsamlingskontrollen.

NSP-AID sin historie

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter